Condicions d’ús del lloc web

1. Identificació

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (en endavant el Museu), amb CIF Q0801897J i domicili a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5 de Barcelona (CP 08019), telèfon 932 56 60 02 i adreça electrònica museuciencies@bcn.cat.

2. En general

Pel fet d’accedir a aquest lloc web i explorar-ne el contingut, l’usuari accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
Llevat que contravingui la legislació aplicable, el Museu es reserva el dret d’alterar i actualitzar la informació continguda en aquest web, en qualsevol moment i sense avís previ, i de canviar-ne la configuració, la presentació i les condicions d’ús. L’usuari queda automàticament obligat per aquestes condicions d’ús a partir del moment que accedeix al lloc i ha d’estar al corrent dels canvis que s’hi produeixin.
L’ usuari accepta  la seva responsabilitat respecte a la manera d’utilitzar el lloc web, tant els seus continguts com els serveis que ofereix. L’usuari també és responsable davant del Museu i/o altres parts de qualsevol dany que hi causi si no respecta aquestes Condicions d’ús.

3. Informació sobre les dades

La informació proporcionada pel web prové de l’activitat dels diversos departaments que conformen el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Propietat intel·lectual

El lloc web i els seus continguts, inclosos els textos, imatges, dissenys o gràfics (els continguts), es publiquen principalment amb la finalitat d’informar de les activitats i serveis propis del Museu. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns dels continguts, drets que corresponen o bé al Museu o a terceres persones que n’han autoritzat la difusió per aquest mitjà.

De forma general i llevat que s’indiqui el contrari expressament en casos singulars, els continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es facin constar la procedència i la resta de referències identificatives que els identifiquen o descriuen. Els usos queden autoritzats per qualsevol finalitat excepte les de caràcter comercial o lucratiu. Per a la utilització per aquest darrer ús fa falta autorització expressa i per escrit del Museu. El Museu anima a utilitzar els continguts per a finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

Els logotips i els altres dissenys o signes distintius del Museu només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Museu, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que tenen el suport explícit, la col·laboració o la participació del Museu.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Museu.

El Museu no es pot fer responsable de la informació a la que s’accedeixi des d’enllaços a webs d’altres persones o institucions.

4. Accés al lloc web

El Museu no és responsable davant de l’usuari dels danys provocats per l’ús d’aquest lloc web ni per cap acció que se’n derivi a partir de la informació proporcionada.
El Museu no és responsable de cap fallada de seguretat o desconnexió que es pugui esdevenir, ni de cap dany que es pugui produir al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) o en qualsevol carpeta o document emmagatzemat originat per la presència de virus al dispositiu de l’usuari. El Museu tampoc no és responsable de cap mal funcionament del navegador o de l’ús d’una versió no actualitzada d‘aquest.

5. Responsabilitat derivada dels enllaços web

El Museu no revisa els llocs web externs  enllaçats a Museuciencies , que són mantinguts per terceres parts que es troben fora del control del Museu, el qual tampoc en recomana o n’aprova els continguts. El Museu nega de forma expressa cap responsabilitat per qualsevol dany sofert per l’usuari derivat de la informació trobada en aquests llocs web.

6. Llicències i drets de reproducció

Si no s’indica el contrari els continguts del lloc web Museuciencies es publiquen sota una llicència
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Aquesta llicència permet:

  • Copiar i redistribuir els continguts en qualsevol mitjà i format.
  • Modificar, combinar i construir nous continguts a partir del material llicenciat, amb la condició de:
    • Citar la procedència de forma clara i apropiada i indicar si s’han aplicat modificacions en les dades.
    • Redistribuir les dades amb una llicència equivalent a la referida aquí, sense restriccions addicionals.
Tornar